PlayPause
Shadow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบัวเชดวิทยา ผลการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ปีก ...
อ่านเพิ่มเติม
>>>ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำป ...
อ่านเพิ่มเติม
ชมรม To be number one โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.บัวเชด ผ่านดีเด่น จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม ...
อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนบัวเชดวิทยา เชิญชวนนักเรียน น้องๆ โรงเรียนประถมศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิ ...
อ่านเพิ่มเติม

คิดเป็น

โรงเรียนมุ่งสร้างให้นักเรียนเป็นนักคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

ทำเป็น

โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิต

แก้ปัญหาเป็น

โรงเรียนมุ่งสร้างทักษะการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง อย่างรอบคอบ และมีประสิทธิผล โดยจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

ข่าววิชาการ