PlayPause
Shadow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ...
อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนบัวเชดวิทยา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปห ...
อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบ2567ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนบัวเชดวิทยา ได้รับรางวัลระดับดีมาก ผลงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาส ...
อ่านเพิ่มเติม
ลิงค์ตารางสอบปลายภาค1/2566 คลิกเลย!! ...
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวกชพร ชุมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา มอบเกียรติแก่นักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา ซึ่งเป็นน ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมค่ายสานต่อทอฝันปั้นน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 วันที่ 2 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมวินัย ...
อ่านเพิ่มเติม

คิดเป็น

โรงเรียนมุ่งสร้างให้นักเรียนเป็นนักคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

ทำเป็น

โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิต

แก้ปัญหาเป็น

โรงเรียนมุ่งสร้างทักษะการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง อย่างรอบคอบ และมีประสิทธิผล โดยจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน