Shadow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ BUACHED Method ตัวอย่าง 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 รหัสวิชา ว23101 ภาค ...
อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนบัวเชดวิทยา ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขา เทิ ...
อ่านเพิ่มเติม
นายธนกฤต  แม่นผล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาว ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคำว่า ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบัวเชดวิทยาได้ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานด้าน OBEC AWARDS ชนะเล ...
อ่านเพิ่มเติม

คิดเป็น

โรงเรียนมุ่งสร้างให้นักเรียนเป็นนักคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

ทำเป็น

โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิต

แก้ปัญหาเป็น

โรงเรียนมุ่งสร้างทักษะการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง อย่างรอบคอบ และมีประสิทธิผล โดยจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

ข่าวบุคคล

งบประมาณ/การเงิน

ประกาศขายพัสดุ ชำรุด ...
อ่านเพิ่มเติม