รายวิชาที่มีอยู่

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ม.2

รายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่อง ม.2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาการเขียนเว็บเพจ ชั้น ม.4
การเขียนโปรแกรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3