Please update your Flash Player to view content.
Get Adobe Flash player

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เวลา บ.ช.ว.

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิตผู้เข้าชม

996534
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
568
668
1814
991970
4564
5833
996534

IP ของคุณ 54.196.110.222
วันที่: 2018-05-22 22:51:06
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

พันธกิจ

๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานระดับสากล

๒. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อประสานการบริหารและจัดการศึกษา


เป้าประสงค์

     ๑.  นักเรียนมีการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล

     ๒.  นักเรียนมีคุณธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ๓.  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

           มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้

               ๑.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

               ๒.  ซื่อสัตย์สุจริต

               .  มีวินัย

               ๔.  ใฝ่เรียนรู้

               ๕.  อยู่อย่างพอเพียง

               .  มุ่งมั่นในการทำงาน

               ๗.  รักความเป็นไทย

               ๘.  มีจิตสาธารณะ

 โรงเรียนบัวเชดวิทยา  จังหวัดสุรินทร์       

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๓  กระทรวงศึกษาธิการ