Please update your Flash Player to view content.
Get Adobe Flash player

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เวลา บ.ช.ว.

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิตผู้เข้าชม

996522
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
556
668
1802
991970
4552
5833
996522

IP ของคุณ 54.196.110.222
วันที่: 2018-05-22 22:46:13
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วิสัยทัศน์

               ภายในปี  ๒๕๖๑  โรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

กลยุทธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา

               ๑.  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล

               ๒.  ปลูกฝังคุณธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               ๓.  พัฒนาความพร้อมด้านนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้

               ๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

 

 กลยุทธ์การจัดการศึกษา

กลยุทธ์ระดับองค์กร

           ๑.  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล

           ๒.  ปลูกฝังคุณธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           ๓.  พัฒนาความพร้อมด้านนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้

           ๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

           ๑.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           ๒.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

           ๓.  ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           ๔.  พัฒนาคุณภาพของครูให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

           ๕.  ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน

           ๖.  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

           ๗.  พัฒนาระบบการจัดการและการบริการด้านสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ

           ๘.  ส่งเสริมสนับสนุนการประสานให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

           ๙.  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบัวเชดวิทยา  จังหวัดสุรินทร์       

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๓  กระทรวงศึกษาธิการ