Please update your Flash Player to view content.
Get Adobe Flash player

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เวลา บ.ช.ว.

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิตผู้เข้าชม

996547
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
581
668
1827
991970
4577
5833
996547

IP ของคุณ 54.196.110.222
วันที่: 2018-05-22 22:55:28

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สมัครเรียนม.1,4 ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
19 ก.พ. 2561 05:59 - Super Userสมัครเรียนม.1,4 ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

แจ้งความจานงเข้าศึกษาต่อ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ตามลิงค์ https://sgs9.bopp-obec.info/enr หรือ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น.

ประกาศรับสมัครนักเรียน รอบปกติ ประจำปีการศีกษา 2561
19 ก.พ. 2561 05:36 - Super Userประกาศรับสมัครนักเรียน รอบปกติ ประจำปีการศีกษา 2561

ด้วยโรงเรียนบัวเชดวิทยากาหนดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 โรงเรียนบัวเชดวิทยาจึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้       1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูต [ ... ]

รับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปี61
14 ก.พ. 2561 03:46 - Super Userรับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปี61

ประกาศโรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนคู่ขนานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวทางของ สสวท. ประจาปีการศึกษา 2561 คลิกรายละเอียด

รับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปี61
14 ก.พ. 2561 03:34 - Super Userรับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปี61

ประกาศโรงเรียนบัวเชดวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ประจาปีการศึกษา 2 [ ... ]

กำหนดการปิดเปิดเรียน
05 ต.ค. 2560 05:04 - Super Userกำหนดการปิดเปิดเรียน

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

พิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขลูกเสือแห่งชาติ ...
29 ก.ค. 2560 02:43 - Super Userพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขลูกเสือแห่งชาติ

พิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขลูกเสือแห่งชาติ 
เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยนายเรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ นายอำเภอบัวเชด เป็นประธานในพิธี ณโดมเอนกประสงค์โรงเรียนบัวเชดวิทยา

ด้วยโรงเรียนบัวเชดวิทยากาหนดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561

โรงเรียนบัวเชดวิทยาจึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

      1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของ กระทรวงศึกษาธิการ หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า

1.2 เป็นนักเรียนชาย-หญิง สถานภาพโสด

1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

    2. หลักฐานการสมัคร

2.1 ใบแจ้งความจานงเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบัวเชดวิทยา โดยกรอก

ข้อมูลผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ตามลิงค์ https://sgs9.bopp-obec.info/enr 2.2 ใบรับรองของโรงเรียนเดิม แสดงว่ากาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือ เทียบเท่า หรือหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ฉบับจริง และฉบับถ่ายสาเนา 1 ชุด 2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับ A4) พร้อมฉบับจริง 2.3.1 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ 2.3.2 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา 1 ฉบับ 2.3.3 สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา 1 ฉบับ 2.3.4 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (กรณีอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา-มารดา) 2.4 สาเนาใบสูติบัตร 1 ฉบับ 2.5 สาเนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จานวน 1 ฉบับ 2.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป

2.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2.8 แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิม

    3. กาหนดการรับสมัคร/แจ้งความจานงเข้าศึกษาต่อ/สอบคัดเลือก/ประกาศผลสอบ

3.1 แจ้งความจานงเข้าศึกษาต่อ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ตามลิงค์ https://sgs9.bopp-obec.info/enr หรือ

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น.

3.2 รับสมัคร วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา

3.3 สอบคัดห้อง วันที่ 31 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 – 12.00 น.

3.4 ประกาศผลสอบ วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ป้ายนิเทศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา และเว็บไซต์ www.buached.ac.th หรือ https://sgs9.bopp-obec.info/enr

3.5 รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561

เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ หอประชุม โรงเรียนบัวเชดวิทยา

    4. ข้อสอบที่ใช้ในการสอบข้อเขียน 5 วิชา คะแนน 150 คะแนน ดังนี้

วิชาวิทยาศาสตร์ คิดคะแนน ร้อยละ 30 ใช้เวลา 30 นาที

วิชาคณิตศาสตร์ คิดคะแนน ร้อยละ 30 ใช้เวลา 30 นาที

วิชาภาษาอังกฤษ คิดคะแนน ร้อยละ 30 ใช้เวลา 30 นาที

วิชาภาษาไทย คิดคะแนน ร้อยละ 30 ใช้เวลา 30 นาที

วิชาสังคมศึกษา คิดคะแนน ร้อยละ 30 ใช้เวลา 30 นาที

หมายเหตุ

1. การติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย

2. ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อนักเรียนปริ๊นใบแจ้งความจานงเข้าศึกษาต่อ แล้วนามายื่นต่อกรรมการรับ

สมัครภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร และได้รับบัตรประจาตัวสอบแล้วเท่านั้น

3. นักเรียนที่ไม่สะดวกในการกรอกใบแจ้งความจานงเข้าศึกษาต่อมาก่อนล่วงหน้า สามารถมากรอกที่โรงเรียนใน

วันรับสมัคร โดยทางโรงเรียนได้จัดคอมพิวเตอร์ไว้บริการ

4. นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

5. นักเรียนคนใดไม่พาผู้ปกครองมาในวันมอบตัวถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน

6. นักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ส่งสาเนา ปพ.1 ให้นามาส่งในวันมอบตัว

7. นักเรียนคนใดนาหลักฐานมาไม่ครบ จะไม่รับสมัคร และต้องรับรองสาเนาให้เรียบร้อย

 โรงเรียนบัวเชดวิทยา  จังหวัดสุรินทร์       

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๓  กระทรวงศึกษาธิการ