นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10