ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9