นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9