ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา งบอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เอกสารเพิ่มเติม รายก

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3

แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รายการพัฒนาเด็กพิการเรียนรวม   รายการปร

งานพัสดุ

ปีงบประมาณ 2562 ประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (