ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา นางสุพิชฌาย์ เทศทอง นายชวิศ สมบัติวงค์ รองผู้อ