เด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2562

นายธนกฤต  แม่นผล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาว