ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา งบอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เอกสารเพิ่มเติม รายก

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3

แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รายการพัฒนาเด็กพิการเรียนรวม   รายการปร

ประการผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ประการผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยธศึกษาปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รายชื่อนักเรียน