กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ BCW. OPEN HOUSEโรงเรียนบัวเชดวิทยาประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ BCW. OPEN HOUSEโรงเรียนบัวเชดวิทยาประจำปีการศึกษา 2561       &

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคำว่า

นำเสนอผลงานด้าน OBEC AWARDS ชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบัวเชดวิทยาได้ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานด้าน OBEC AWARDS ชนะเล