สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561

โรงเรียนบัวเชดวิทยา เป็นสถานที่สอบธรรมสนามหลวง  กำหนดสอบวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ สอบ ๑ วัน เช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา ๐๘.๓๐ น. ให้เวลา ๓ ชั่วโมง บ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ใช้ข้อสอบแบบปรนัย หรือแบบเลือกตอบ