วิสัยทัศน์ 

ภายในปีพุทธศักราช 2563 โรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของนักเรียน    

“ทักทาย  ไหว้งาม”

เอกลักษณ์   

“บรรยากาศ  น่าเรียนรู้”

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญาเหมาะสมกับวัย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
 3. พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
 4. พัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม
 5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อประสานการบริหารและจัดการศึกษา

จุดเน้น

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้ ใจมั่นคงเป็นสุข ยึดมั่นความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยี พร้อมสู่สากล
 2. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ
 3. มีเครือข่ายร่วมพัฒนา ชุมชนยอมรับและพึงพอใจในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรของสถานศึกษา
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม
 4. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

ประเด็นกลยุทธ์

 1. พัฒนา คุณภาพผู้เรียน
 2. พัฒนา กระบวนการบริหารและการจัดการ
 3. พัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เป้าประสงค์

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 3. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
 4. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 5. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
  มาตรฐาน
 6. การกำกับ ติดตาม ประเมิน ผลการบริหารและการจัดการศึกษา
 7. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
 8. การจัดการเรียนการสอนที่ยืดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
 9. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
 10. ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล