นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา รับโล่รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

     รางวัล IQA Awards เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561 นี้ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาของ สพฐ. ที่มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ และดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมของการทำงานที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพของสถานศึกษานั้นๆ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดมากกว่า 3 ปี และสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้