โรงเรียนบัวเชดวิทยาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 9  มกราคม  2523  มีเนื้อที่  119  ไร่  2  งาน  13  ตารางวา  ณ  เลขที่  457  หมู่ที่  4    บ้านหมื่นสังข์  ตำบลบัวเชด  อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2523  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  ถึงระดับ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6    มีเขตพื้นที่บริการ 48 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลบัวเชด  ตำบลอาโพน ตำบลจรัส ตำบลสะเดา

โทรศัพท์   044-579107
โทรสาร     044-579107
E-mail      buachedwittaya@buached.ac.th
Website    www.buached.ac.th

ตราโรงเรียน

รูปดอกบัว 4 กลีบ ดอกบัวแต่ละกลีบ หมายถึง ปรัชญาแต่ละข้อของโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์

ปรัชญาประจำโรงเรียน

วิชาการก้าวหน้า       พลานามัยสมบูรณ์
เพิ่มพูนจริยา             พัฒนาชุมชน

สีประจำโรงเรียน

ขาว-เขียว        จัดเป็นธงประจำโรงเรียน   เป็นแถบขาว แถบเขียวคู่ขนานกันไว้
สีขาว                หมายถึง ความดีงาม ความบริสุทธิ์
สีเขียว              หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  ความเจริญเติบโต เปรียบประดุจสุขภาพสมบูรณ์ดี
แปลความ        คือ  คุณธรรม ซื่อสัตย์  และความมั่นคงสม่ำเสมอตลอดไป

อักษรย่อโรงเรียน

บ.ช.ว.

คติธรรมประจำโรงเรียน

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   โส  เสฏโฐ  เทวมานุเส
คนรู้ดี   และประพฤติดี  เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดา  และมนุษย์