ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา นางสุพิชฌาย์ เทศทอง นายชวิศ สมบัติวงค์ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงาน คุณครูที่ปรึกษา พบปะ ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรายงานผลการปฏฺบัติงานโรงเรียน ผลการเรียนของนักเรียนที่ผ่านมาในการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2561