ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบัวเชดวิทยา 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมขยัน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และเสนอความเห็นชอบโครงการปี 2562