ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สอบวันอาทิตย์ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ

2. ดินสอ ยางลบ ปากกาน้ำเงิน

3.กรณีส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ ให้นำมาส่งในวันสอบด้วย

4. กรณีนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งผลคะแนน O-NET ให้นำมาส่งภายในวันสอบ