ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2562

ประกาศรับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2562

ประกาศรับนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครจากเดิมอห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 1 เป็น ห้องประชุมวินัย อาคาร 4