นำเสนอผลงานด้าน OBEC AWARDS ชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบัวเชดวิทยาได้ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมนำเสนอผลงานด้าน OBEC AWARDS ชนะเลิศ เหรียญทองระดับชาติ รางวัล IQA AWARDS โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และฺ Best Practice ด้านการจัดการศึกษาแนวสะเต็มศึกษา ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา