ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

194

175

369

มัธยมศึกษาปีที่ 2

153

170

323

มัธยมศึกษาปีที่ 3

121

173

294

มัธยมศึกษาปีที่ 4

109

168

277

มัธยมศึกษาปีที่ 5

77

148

225

มัธยมศึกษาปีที่ 6

91

163

254

รวม

745

997

1,742

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

1,742

1,742

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)