ข่าววิชาการ

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ

  • นาย…… หัวหน้างานวิชาการ
  • …………. รองหัวหน้างานวิชาการ
Best practice การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา STEM Education Buachedwittaya Model

Best practice การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา STEM Education Buachedwittaya Model

การส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(professional learning communication: PLC)

การส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(professional learning communication: PLC)

ตัวอย่างแบบรายงาน BUACHED PLC Model ฉบับ pdf 1. PLC Openclass โครมาโทกราฟี

วิธีการสอน BUACHED Method

วิธีการสอน BUACHED Method

  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ BUACHED Method แผนการสอน 1-1 จักจั่นBuached Method แผนการสอน 1-2

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรศิลปหัตกรรมนักเรียน 2561

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรศิลปหัตกรรมนักเรียน 2561

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรศิลปหัตกรรมนักเรียน 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณิตศาสตร์  คณิต เขต 2561 วิทยา