ข่าววิชาการ

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ

  • นาย…… หัวหน้างานวิชาการ
  • …………. รองหัวหน้างานวิชาการ
ประการผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ประการผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ประการผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยธศึกษาปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รายชื่อนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2562

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2562

ประกาศรับนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2562 ประกาศรับนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 25

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผลสอบชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Best practice การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา STEM Education Buachedwittaya Model

Best practice การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา STEM Education Buachedwittaya Model

การส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(professional learning communication: PLC)

การส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(professional learning communication: PLC)

ตัวอย่างแบบรายงาน BUACHED PLC Model ฉบับ pdf 1. PLC Openclass โครมาโทกราฟี