ข่าววิชาการ

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการ

  • นาย…… หัวหน้างานวิชาการ
  • …………. รองหัวหน้างานวิชาการ
Best practice การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา STEM Education Buachedwittaya Model

Best practice การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา STEM Education Buachedwittaya Model

การส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(professional learning communication: PLC)

การส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ(professional learning communication: PLC)

วิธีการสอน BUACHED Method

วิธีการสอน BUACHED Method

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ BUACHED Method ตัวอย่าง 1   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6   &nbsp

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรศิลปหัตกรรมนักเรียน 2561

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรศิลปหัตกรรมนักเรียน 2561

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรศิลปหัตกรรมนักเรียน 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณิตศาสตร์  คณิต เขต 2561 วิทยา