ข่าวประชาสัมพันธ์การเรียนต่อ

ใครอยากรับราชการทหารเชิญทางนี้


โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 62

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ พ.ศ.2544-2547)
2. คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)
4. มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย
5. ไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา
9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ
10. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด
11. ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
12. ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
13. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้านักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
14.โดยต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องมือดนตรี (เครื่องใดเครื่องหนึ่ง) ดังนี้

Flute/Piccolo
Oboe
Clarinet
Bassoon
Alto Saxophone
Tenor Saxophone
Trumpet
French Horn
Euphonium
Trombone
Tuba
Percussion
Electric Guitar
Electric Bass
Keyboard
Drum set
Violin
Viola
Cello

การรับสมัคร

1.สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://rtafband.thaijobjob.com/

ระบบจะทำการเปิดรับสมัคร
ในระหว่างวันที่ 3 ธ.ค.61 – 27 ม.ค.62
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2.สามารถมาสมัครด้วยตนเอง
ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
ในวันที่ 21-25 ม.ค.62 ในเวลาราชการ
(ผ่านทางระบบโดยมีเจ้าหน้าที่แนะนำ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rtafband.com
หรือ facebook.com/โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
Id line : @rtafsm