การบูรณาการการเรียนรู้ในวันลอยกระทง

วันลอยกระทง เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดทำกระทงและรถแห่เพื่อร่วมกับชุมชน กว่าจะได้เป็นรถแห่กระทงที่สวยงาม ก็ต้องร่วมมือกัน ทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข